Search:
 
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
GUNET.gr
ects-ds
Erasmus-DS-ECTS
Diploma Supplement


 
 
ΤΕΙ Θεσσαλίας > ERASMUS
 
 
Στο Στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Θεσσαλίας – Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly – έχει απονεμηθεί ο

Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014 – 2020: 29131-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Erasmus Code: G Larissa02

Δήλωση Πολιτικής Erasmus

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έχει δεσμευτεί να προάγει την ευρωπαϊκή διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σύμφωνα με την αποστολή του ιδρύματος να αναδείξει τους φοιτητές μας ως υπεύθυνους πολίτες σε μια δημοκρατική χώρα και ενωμένη Ευρώπη και ως ικανούς επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Από το 1990, το ίδρυμα μας έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων, όπως το ΣΩΚΡΑΤΗΣ & LLP-Erasmus, TEMPUS, ALPHA, NOW, LEONARDO, με εταίρους κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας για μια ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης και της οικονομίας, η στρατηγική του ιδρύματος μας επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών για τους φοιτητές και το προσωπικό μέσα από δραστηριότητες κινητικότητας, προγράμματα και δίκτυα.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας είναι ένα δημόσιο ΑΕΙ παραδοσιακά προσανατολισμένο στη διδασκαλία πρώτα, και κατά δεύτερον, στην έρευνα. Ως εκ τούτου, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας σχετίζονται με συνεργασίες σε επίπεδο διδασκαλίας κατά κύριο λόγο, και έρευνας αφετέρου. Οι αποφάσεις για τις συμφωνίες στα προγράμματα σπουδών λαμβάνονται σε επίπεδο Τμήματος αξιοποιώντας, έτσι, τα δίκτυα του ακαδημαϊκού προσωπικού, και διασφαλίζοντας της ποιότητας των εταίρων. Τα ιδρύματα-εταίροι επιλέγονται ώστε να αντιστοιχούν στα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Τμημάτων και στις ανάγκες των φοιτητών και του προσωπικού.

Η ποιότητα της διδασκαλίας στα ιδρύματα-εταίρους είναι πολύ σημαντική και η προσφορά τους σε μαθήματα που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχημένες συνεργασίες βασίζονται σε αμοιβαία ενδιαφέροντα, στην ισορροπία στις δράσεις της κινητικότητας (εισερχόμενοι/εξερχόμενοι φοιτητές), καθώς και σε μια ποιοτική σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ιδρυμάτων η οποία ενισχύεται με τακτικές επισκέψεις και ανατροφοδότηση.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας δεν έχει καθορίσει καμία γεωγραφική προτεραιότητα για τις σχέσεις συνεργασίας. Μέχρι στιγμής, έχει δοθεί έμφαση σε χώρες της Ευρώπης, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των εταίρων μας, ιδίως στα δώδεκα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Το επίκεντρο σήμερα έχει επεκταθεί, αφ ενός, σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Ιορδανία, με βάση την προηγούμενη επιτυχημένη συνεργασία στα πλαίσια του TEMPUS, και επίσης στις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομισθούν από τη συνεργασία με τη μεγάλη κοινότητα Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται στα ΑΕΙ των χωρών αυτών.

Η στρατηγική για την κινητικότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

α) την αύξηση της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών σε όλους τους κύκλους, και να τριπλασιαστεί το ποσοστό της κινητικότητας. Οι δράσεις κινητικότητας σε τρίτες χώρες, οι νέες δραστηριότητες στο πρόγραμμα, θα προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες για το ΤΕΙ Θεσσαλίας για να καλύψει την αυξημένους στόχους κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

β) τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων κινητικότητας ως μέρος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

γ) την ενίσχυση των διοικητικών δομών που υποστηρίζουν την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων Erasmus, και την ενίσχυση του ρόλου του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που εμπλέκονται, και την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης που θα συμβάλουν στην κινητοποίηση τους.

δ) την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν ενεργά σε όλες Key Actions και πρωτοβουλίες, με την παροχή βοήθειας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των έργων από το Γρ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την Επιτροπή Εκπαίδευση & Έρευνας του ΤΕΙ.

ε) τη βελτίωση των παροχών προς τους εισερχόμενους φοιτητές προσφέροντας συμβουλευτική αγωγή και φοιτητική δικτύωση, μαζί με τη στέγαση, πλήρη διατροφή, υγειονομική περίθαλψη και πρόσβαση σε ΤΠΕ που ήδη προσφέρονται, με σκοπό την πρόληψη φαινόμενων ξενοφοβίας και ρατσισμού.

στ) την περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους εισερχόμενους φοιτητές με την οργάνωση σειράς μαθημάτων στην Αγγλική σε επίπεδο σχολής, συναντήσεων με εκπαιδευτικούς και ομάδων εργασίας με συμμετοχή φοιτητών του ΤΕΙ, και την αύξηση των μαθημάτων Ελληνικής, με στόχο να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην ακαδημαϊκή κοινωνία μας.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τις υφιστάμενες συνεργασίες της με την ανάπτυξη προγραμμάτων joint and double degree σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα-εταίρους.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα αυξήσει την δημοσιότητα με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Erasmus στην κοινότητα του ΤΕΙ και την τοπική κοινωνία, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και στην εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αυτών την δραστηριοτήτων. Ο Χάρτης Erasmus Ανωτάτης Εκπαίδευσης, αποτελέσματα, καλές πρακτικές και καινοτόμα σχέδια θα δημοσιοποιηθούν στον ιστότοπο του ΤΕΙ, η δε εμπειρία που αποκομίζεται θα χρησιμοποιείται σε μελλοντικές δραστηριότητες.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έχει δεσμευτεί σε μια πολιτική ίσων ευκαιριών για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, χρώματος, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ένταξη των μαθητών και του προσωπικού με αναπηρία διευκολύνεται με την παροχή ειδικών υπηρεσιών όσον αφορά την στέγαση και την διδασκαλία.

 
 
 
 

Copyright © 2007 - 2024 : TEI Θεσσαλίας
Created by ItBiz